ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิราภรณ์ นิคมทัศน์
เจ้าของผลงานร่วม ธนิกานต์ หลิมเจริญ
คำสำคัญ วงศ์ขิง;ความหลากหลาย;จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยทางนิคมสหกรณ์มีพื้นที่ป่าทั้งหมดประมาณ 54,000 ไร่ ประมาณ 6,800 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางที่สงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ อีกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพื้นที่หมู่บ้าน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ตามบริเวณที่ราบลุ่ม น้ำปาด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P09.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง