ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ สายพัฒนะ
เจ้าของผลงานร่วม สาวิกา กัลปพฤกษ์ , สรารัตน์ มนต์ขลัง
คำสำคัญ เขื่อนแก่งกระจาน;พรรณไม้น้ำ;คุณภาพน้ำ;คุณสมบัติของดิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้น้ำ คุณภาพน้ำบางประการ และคุณสมบัติบางประการของดินตะกอน ในเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร โดยทำการสำรวจในช่วง 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เก็บตัวอย่าง 10 จุด ซึ่งกระจายทั่วพื้นที่เขี่อนแก่งกระจาน พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด 32 วงศ์ 68 ชนิด โดยพบวงศ์ Poaceae เป็นวงศ์ที่พบจำนวนชนิดมากที่สุด 12 ชนิด รองลงมาเป็นวงศ์ Cyperaceae และวงศ์ Fabaceae พบจำนวน 8 ชนิด และวงศ์ Asteraceae พบ 4 ชนิด ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P07.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง