ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน ในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วุฒิชัย ฤทธิ
เจ้าของผลงานร่วม บุญสนอง ช่วยแก้ว , ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ , สุมิตานันท์ จันทะบุรี , กชกร ช่วยพัฒน์ , วราพร ชูเส้นผม , เมธา ขันเงิน
คำสำคัญ พื้นบ้าน;ผัก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สำรวจความหลากหลายของผักพื้นบ้าน ในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ตลาดนัดและตามหมู่บ้าน พบผักพื้นบ้าน 26 ชนิด 25 สกุล 17 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Fabaceae 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ Cucurbitaceae 3 ชนิด ผักพื้นบ้านที่พบเฉพาะในพื้นที่ตามหมู่บ้าน 3 ชนิด ผักที่พบเฉพาะในตลาด 3 ชนิด และผักที่พบทั้งในตลาดและตามหมู่บ้าน 20 ชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P01.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน ในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง