ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวหลวง)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรเชษฐ์ ขอบใจ
เจ้าของผลงานร่วม ภัทรานุช เอกวโรภาส , เขมจิรา จามกม , กันต์วลัย วิศิฎศรี
คำสำคัญ บัวหลวง;สรรพคุณทางยา;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เตรียมสารสกัดจากบัวหลวง 3 สายพันธุ์ คือ บัวสัตตบงกช, สัตตบุษย์ และบุณฑริก ทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น ได้แก่ Total phenolic content และ DPPH scavenging assay ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดบัวหลวงต่อการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส, อะซิทิลโคลีน เอสเทอเรส, เชื้อจุลชีพ และทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rspg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=36
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง