การเพิ่มขนาดผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงด้วย CPPU ที่เหมาะสม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การเพิ่มขนาดผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงด้วย CPPU ที่เหมาะสม
เจ้าของผลงาน :  นายธนากร บุญกล่ำ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), นายภาสันต์ ศารทูลทัต
คำสำคัญ :   ฟอร์คลอเฟนูรอน การพัฒนาผล คุณภาพผล ไซโตไคคนิน
หน่วยงาน :  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
คำอธิบาย :  แก้วมังกรในช่วงท้ายฤดูกาลผลิต (ส.ค.-ต.ค.) มักให้ผลขนาดเล็กกว่าในช่วงต้นฤดูทำให้ขายไม่ได้ราคา การใช้สาร CPPU ที่เป็นไซโตไคนินสังเคราะห์อาจช่วยให้ขนาดผลใหญ่ขึ้นได้ งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบการตอบสนองการขยายขนาดผลของแก้วมังกรต่อสาร CPPU พบว่าผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงที่ได้รับ CPPU 20 มก./ล. มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าผลที่ไม่ได้ใช้ถึง 21 และ 34% ตามลำดับ ซึ่งสามารถยกระดับเกรดของผลแก้วมังกรทั้งสองพันธุ์ทำให้ขายได้ในคาที่ดีกว่าเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/symposium/abstract_download/PT04025.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การเพิ่มขนาดผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงด้วย CPPU ที่เหมาะสม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710