ศักยภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ศักยภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช
เจ้าของผลงาน :  ธนภรณ์ เฉลิมศรีเมือง
เจ้าของผลงานร่วม :   รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา เดชฮวบ
คำสำคัญ :   การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, ราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเล, ราปฏิปักษ์, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  เชื้อราในทะเลถูกค้นพบว่ามีศักยภาพควบคุมเชื้อสาเหตุโรคมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับงานทางด้านการเกษตร โดยพบรายงานการศึกษาสารออกฤทธิ์ของราในทะเลเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรค่อนข้างน้อย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะนำไปสู่การค้นพบคุณสมบัติปฏิปักษ์และประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราที่เจริญในทะเล ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชทดแทนการใช้สารเคมีได้ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ศักยภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำทะเลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710