ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ: เข้าใจ เข้าถึง และเป็นธรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เสาวณี จันทะพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม เพรงเพรา สิงหพงษ์ , กานต์ชนิต เลิศเพียรธรรม
คำสำคัญ แรงงานข้ามชาติ;การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ไทยเป็นประเทศที่มีประสบการณ์เรื่องการย้ายถิ่นฐานอย่างยาวนาน และเป็นประเทศที่มีผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศสุทธิ (Net Immigration Country) ในทศวรรษ 1902 โดยในช่วงหลังไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานข้ามชาติต่อเนื่อง และมีแนวโน้มมากขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลให้ไทยมีระดับการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติสูงขึ้น นอกจากนี้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กเกิดน้อยลง คนวัยทำงานลดลง และคนสูงอายุเพิ่มขึ้น อาจจะยิ่งทำให้ไทยต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้นในอนาคต เพื่อทดแทนแรงงานไทยที่หายไปเหมือนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ บทความนี้จะนำเสนอภาพ สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในระดับโลกและในประเทศไทย ประสบการณ์การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศ ที่มีผู้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่จำนวนมาก และความท้าทายการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยในระยะข้างหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_7Aug2018.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ: เข้าใจ เข้าถึง และเป็นธรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง