ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปรุงอาหารไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในการสาธิตการประกอบอาหารไทย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทิพยาพร จงพล
คำสำคัญ การปรุงอาหารไทย;การพัฒนาชุดการเรียนรู้;ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ;THAI CUISINE COOKING;DEVELOPMENT OF LEARNING PACKAGE;ENGLISH LISTENING-SPEAKING SKILLS
หน่วยงาน 36/40 หมู่ 1 ซอยบ่อรักษ์ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปรุงอาหารไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในการสาธิตการประกอบอาหารไทย เป็นการฝึกฝนและการสอนให้นักศึกษาในสาขางานอาหารและโภชนาการมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและมีความเชี่ยวชาญด้านการสาธิตการปรุงอาหารไทย ถ้านักศึกษามีความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารไทย ทำให้บุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์อาหารไทยและวิธีการปรุงได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นโอกาสดีในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับอาหารไทย ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและรสชาติ ที่สำคัญยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการผลักดันครัวไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลกอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง