ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สรวิศ ลาภเบญจกุล
เจ้าของผลงานร่วม วัชราภรณ์ ฐาปนา , ภาณุพณ ถวิลประวัติ , ณรงฤทธิ์ เมืองใหม่ , ฐิติ กาญจนเกตุ , ยศพงศ์ เต็มศิริพงษ์ , ศศิมนัส อุณจักร์ , สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล , ครศร ศรีกุลนาถ
คำสำคัญ จระเข้ไทย;จระเข้น้ำเค็ม;Crocodylus siamensis;Crocodylus porosus
หน่วยงาน ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลดีเอ็นเอจระเข้ภายในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้เครื่องหมายทางไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอและเครื่องหมายทางไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอมาวิเคราะห์ ผลที่ได้บ่งชี้ว่าทั้งจระเข้ไทยและจระเข้น้ำเค็มมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงมาก เหมาะแก่การนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการวางรากฐานแก้ไขปัญหาสถานการณ์จระเข้ภายในประเทศไทย เช่น การอนุรักษ์และการคัดเลือกก่อนปล่อยสายพันธุ์จระเข้ไทยแท้ให้คงอยู่ตามธรรมชาติหรือปัญหาการเกิดลูกผสมของจระเข้ที่อยู่ภายในฟาร์ม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184526
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง