ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนันยา พลาอาด
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง, ผศ.ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม
คำสำคัญ ช้างป่า, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, ประชากร, การใช้พื้นที่อาศัย
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อย่างเป็นระบบเพื่อทราบความหนาแน่นของประชากร รวมถึงการใช้พื้นที่อาศัยในแต่ละฤดู และรอบปี ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ช้างป่าใช้พื้นที่ และช่วงเวลาการปรากฏบนถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถนำไปใช้ในการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมทั้งเพื่อการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์ประชากรช้างป่า และลดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่า
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง