ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําตะเกียงน้ํามันพืชแบบโบราณ กรณีศึกษา ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวขัตติยา ขัติยวรา
คำสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ตะเกียงน้ํามันพืชแบบโบราณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในการทําตะเกียงน้ํามันพืชแบบโบราณ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ ผู้สนใจ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนที่จะอนุรักษ์สืบทอดต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://janphar.lpru.ac.th/commudev/Research/Research2.pdf
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําตะเกียงน้ํามันพืชแบบโบราณ กรณีศึกษา ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง