ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
คำสำคัญ พลังงานทางเลือก;เทคโนโลยีพลังงานใหม่;รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงผันผวน รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบให้ความต้องการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลง จึงเป็นแรงขับดันให้อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต้องพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ เพื่อให้ได้พลังงานทางเลือกใหม่มาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงอันประกอบไปด้วย การใช้แก๊ส LPG แก๊สธรรมชาติ (NGV) แก๊สโซฮอล์สำหรับยานยนต์ รถยนต์ไฮบริด รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และอีโค-คาร์ เทคโนโลยีพลังงานแต่ละแบบมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป เพราะทั้งสามชนิดนำมาใช้ได้ทันที เพียงอาจดัดแปลงเครื่องยนต์เล็กน้อย อนาคตอันใกล้นี้ทางผู้ผลิตรถยนต์กำลังพัฒนาระบบเครื่องยนต์และการติดตั้งถังแก๊สให้แล้วเสร็จก่อนจำหน่าย ความปลอดภัยในการใช้เชื้อเพลิงทั้งสองก็มีมากขึ้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถยนต์ ที่สามารถประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sci.bsru.ac.th/sciweb/e-magazine/8-2/chapter-3.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.