ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตด้วยมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ลิ่มศิลา
คำสำคัญ เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง;พันธุ์ระยอง 11
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย มันสำปะหลังถูกนำมาใช้เป็นพืชทดแทนพลังงาน โดยการแปรรูปเป็นเอทธานอน ความต้องการมันสำปะหลังจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองจึงได้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ จุดเด่นของพันธุ์นี้คือ เปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงกว่าทุก ๆ พันธุ์ที่รับรองพันธุ์ไปคือ จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 26 เปอร์เซ็นต์เวลาที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน ถ้าหากเก็บเกี่ยวในฤดูแล้งเปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงขึ้นไปเป็น 30-32 เปอร์เซ็นต์ การที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 1 เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นก็จะได้ราคาสูงประมาณ 3 สตางค์ต่อกิโลกรัมชาวไร่ก็จะได้ราคาดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=VYc_Veamu38
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มผลผลิตด้วยมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง