ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของลินเดอร์เนียโดยใช้รังสีแกมมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพิชชา สิทธินิสัยสุข
คำสำคัญ ลินเดอร์เนีย;การกลายพันธุ์;รังสีแกมมา
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้นำต้นลินเดอร์เนียพื้นเมือง 2 ชนิด คือ Lindernia crustacea var. crustacea และ Lindernia sp. มาเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 0 20 40 60 80 และ 100 เกรย์ ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า L. crustacea var. crustacea ที่ได้รับปริมาณรังสี 40 เกรย์ มีลักษณะกลายคือ ขนาดดอกใหญ่ขึ้น ใบ และลำต้นหนาขึ้นกว่าต้นปกติ เมื่อตรวจสอบ โดยวิธี flow cytometry พบว่ามีปริมาณ DNA มากกว่าต้นในชุดควบคุมเป็นสองเท่า ส่วนต้น Lindernia sp. ที่รอดชีวิต ไม่พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/106143
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของลินเดอร์เนียโดยใช้รังสีแกมมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.