ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คชกริช ผลานิสงค์
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ , รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม , อาจารย์ ดร.สุชาติ โภชฌงค์
คำสำคัญ การกระจาย;สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่;การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลการศึกษาการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว พบว่า พื้นที่การกระจายของกระทิงมีมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ วงศ์หมี ช้างป่า หมูป่า กวางป่า และเลียงผา ตามลำดับ หากสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง สัตว์ป่าที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่มากที่สุด คือ หมูป่า รองลงมา ได้แก่ กระทิง เลียงผา ช้างป่า กวางป่า และวงศ์หมี ตามลำดับ สำหรับทิศทางการเคลื่อนถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าส่วนใหญ่ มีแนว โน้มเคลื่อนย้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีแนวโน้มไปทางทิศเดียวกับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง