ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรคไม้ดอกไม้ประดับเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาในประเทศไทยและการตรวจโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, , ผศ.ดร. ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
คำสำคัญ เชื้อไฟโตพลาสมา;ไม้ดอกไม้ประดับ;การถ่ายทอดโรค;Candidatus Phytoplasma;Ornamental plants;Transmission
หน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โรคไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาพบการระบาดได้ทั่วไปตามแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ ซึ่งแพร่ระบาดโดยการขยายพันธุ์พืช พืชกาฝาก และแมลงพาหะ พบอาการผิดปกติ 5 กลุ่มอาการ คือ กลุ่มอาการดอกเขียว (virescence) แตกพุ่มฝอย (phyllody) พุ่มแจ้ (witches’ broom /proliferation) เหลือง (yellows) และ แคระแกร็น (stunt หรือ dwarf) และสามารถตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคของไม้ดอกไม้ประดับได้จากเทคนิคทางชีวโมเลกุล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โรคไม้ดอกไม้ประดับเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาในประเทศไทยและการตรวจโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง