ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกของเอ็กโซโพลีแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากเชื้อ Enterococcus faecalis EJRM152
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิรัชนีย์ แก่นแสนดี
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ , ดร.สมพร มูลมั่งมี
คำสำคัญ พรีไบโอติก;โพรไบโอติก;เอ็กโซโพลีแซ็กคาไรด์;น้ำนมคน
หน่วยงาน Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Maha Sarakham 44150
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เชื้อ Enterococcus faecalis EJRM152 ที่คัดแยกจากน้ำนมคน มีศักยภาพในการผลิตเอ็กโซโพลีแซ็กคาไรด์ที่สูง คือ 4.32 กรัมต่อลิตร และเอ็กโซโพลีแซ็กคาไรด์ที่ผลิตได้มีศักยภาพในการเป็นสารพรีไบโอติก โดยพบว่าสามารถทนต่อสภาวะระบบทางเดินอาหาร และสามารถกระตุ้นการเจริญของเชื้อโพรไบโอติก (Bifidobacterium sp. และ Lactobacillus sp.) ได้ดีในหลอดทดลอง อีกทั้งยังกระตุ้นการเจริญเชื้อกลุ่มแลคติกแอสิดแบคทีเรีย (Bifidobacterium sp. และ Lactobacillus sp.) ได้ดีในระบบลำไส้จำลอง (Gut model) และผลิตกรดไขมันสายสั้น (Short Chain Fatty Acids: SCFAs) ได้แก่ กรดอะซิติก โพรพิโอนิก และบิวทิริก ได้ในปริมาณสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาต่อไป
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง