ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรดและเทคนิคไดอิเล็กทริกในการทำนายคุณภาพของมะม่วงเขียวเสวย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวดวงกมล ด่านขับต้อน
เจ้าของผลงานร่วม ธงชัยสุวรรณสิชณน์ , ศุมาพร เกษมสําราญ , สุรศักดิ์ เชียงกา
คำสำคัญ มะม่วงเขียวเสวย;เทคนิคไดอิเล็กทริก;เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด (NIRS) และไดอิเล็กทริก ในการทำนายคุณภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของมะม่วงเขียวเสวย ผลการศึกษาการทำนายคุณภาพเชิงปริมาณ พบว่าไดอิเล็กทริกไม่สามารถสร้างสมการที่ใช้ในทำนายค่าคุณภาพในเชิงปริมาณได้ ในขณะที่เทคนิค NIRS สามารถสร้างสมการเชิงเส้นวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนแบบ Searching combination moving window และสร้างสมการไม่ใช่เชิงเส้นด้วยวิธีเครือข่ายใยประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (BP-ANN) ได้ ส่วนการทำนายเชิงคุณภาพ NIRS สามารถแบ่งกลุ่มของมะม่วงเขียวเสวยได้ 3 กลุ่ม ในขณะที่ไดอิเล็กทริก สามารถแบ่งกลุ่มของมะม่วงเขียวเสวยได้เพียง 2 กลุ่ม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง