ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยและชนิดของสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นำ้นมข้าวโพดอัดเม็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอภิเดช พงษ์ประจักษ์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
คำสำคัญ Spray drying;Corn milk;Corn milk tablet;Sweetener
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการใช้อุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและชนิดของสารช่วยในการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของน้ำนมข้าวโพดผงที่นำมาขึ้นรูปอัดเม็ดร่วมกับการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล ผลการศึกษาพบว่า การทำแห้งแบบพ่นฝอยที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสร่วมกับการใช้แป้งข้าวโพดร้อยละ 2.5 ร่วมกับการใช้น้ำตาลไซลิทอลทดแทนน้ำตาลไอซิ่งที่ร้อยละ 100 ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันและไขมันอิ่มตัวต่ำ โซเดียมต่ำมากและปราศจากโคเลสเตอรอล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 12-22 ปี อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง