ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้บล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชเนตตี พิมพ์สวรรค์
คำสำคัญ บล็อก;บันทึกส่วนตัว;สื่อสังคมออนไลน์;เทคโนโลยีเว็บ;เว็บไซต์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้บล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้บล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียน โดยการประยุกต์ใช้บล็อกกับนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้บล็อก โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R57008_25022558.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้บล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง