ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปัณฑ์ชนิต กลีบมาลัย
เจ้าของผลงานร่วม สุริยกุล พิกุลศรี
คำสำคัญ สื่อมัลติมีเดีย
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องสารสนเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R59008_8062561.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง