ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรานันต์ ตันติเวทย์
เจ้าของผลงานร่วม โสมสกาว เพชรานนท์
คำสำคัญ ต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษ;นิคมอุตสาหกรรม
หน่วยงาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยแบ่งต้นทุนสุขภาวะออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ต้นทุนความเสียหายทางด้านสุขภาวะที่เกิดจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนความเสียหายทางด้านสุขภาวะของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนโดยตรงที่เกี่ยวกับการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 7,914.59 บาทต่อปีต่อคน และต้นทุนโดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 2,403.96 บาทต่อปีต่อคน สำหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการป้องกันปัญหาสุขภาวะของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เท่ากับ 7,078.83 บาทต่อปีต่อคน จะเห็นได้ว่าต้นทุนความเสียหายทางด้านสุขภาวะของประชาชนต่ำกว่าต้นทุนความเสียหายทางด้านสุขภาวะเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากมลพิษ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่ ดังนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/download/1004/160/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง