ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการขยายการลงทุนโรงสีข้าว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ
เจ้าของผลงานร่วม กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์ , ณัฐปคัลภ์ ธนาวิวัฒน์
คำสำคัญ ความเป็นไปได้ทางการเงิน;โรงสีข้าว;วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษากระบวนการผลิตข้าวสารและความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนโรงสีข้าวแบบครบวงจรและไม่ครบวงจร โดยทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่มีส่วนผลิตข้าวสาร และได้ใช้เครื่องมือชี้วัดทางการเงินคือ ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงขโครงการ (SVT)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1623/587
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการขยายการลงทุนโรงสีข้าว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง