ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลองบูชา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรสวรรค์ จันทะวงศ์
คำสำคัญ สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย;กลองบูชา;วัฒนธรรมกลองบูชา
หน่วยงาน สำนักนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กลองบูชาเป็นกลองที่มีความสำคัญในสังคมของชาวล้านนา ในอดีตชุมชนใช้กลองตีเป็นสัญญาณเตือนเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ และใช้ตีประกอบพิธีทางศาสนา บนหอกลอง ประกอบด้วยกลองหลวง 1 ใบ และกลองลูกตุ๊บ 3 ใบ กลองบูชาเป็นกลองสองหน้าขนาดใหญ่แขวนหรือวางอยู่บนหอกลองหรือศาลาตามวัดกลองที่มีขนาดใหญ่เรียกว่ากลองหลวง และมีกลองขนาดเล็กจำนวน 3 ใบผูกไว้ใกล้กลองหลวงตีสอดแทรกสลับกลองหลวงเรียกว่ากลองลูกตุ๊บ ปัจจุบันพบว่าการสืบทอดวัฒนธรรมกลองบูชาในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น การถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองบูชามีการถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจในเรื่องกลองวัฒนธรรมกลองบูชา เพื่อให้ดำรงคุณค่าอยู่ในสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=UDFEQOiebPU
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง