ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาไมโทคอนเดรียลจีโนมของเก้งหม้อ (Muntiaus feae Thomas and Doria, 1889)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุทธิกานต์ ศรีสดสุข
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. สุธีร์ ดวงใจ
คำสำคัญ เก้งหม้อ, Muntiacus feae, ไมโทคอนเดรียลจีโนม
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานครั้งแรกของข้อมูลไมโทคอนเดรียลจีโนมของเก้งหม้อ (Muntiacus feae) มีความยาวของไมโทคอนเดรียลจีโนมทั้งหมด 16,355 คู่เบส มีองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ A 33.16% T 28.78%, C 24.59% และ G 13.46% ภายในไมโทคอนเดรียลจีโนมมียีนสังเคราะห์โปรตีน 13 ยีน ไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอ 2 ยีน และยีนอาร์เอ็นเอถ่ายโอน 22 ยีน และส่วน control region (D-loop) ความยาว 924 คู่เบส การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของเก้งหม้อและสัตว์ในสกุลเก้ง พบว่าเก้งหม้อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเก้งดำมากกว่าเก้งธรรมดา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1080/23802359.2018.1507634
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง