ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมอบแห้ง ดักแด้ไหมผง ดักแด้ไหมผงสกัดไขมัน โปรตีนไฮโดรไลเซทจากดักแด้ไหม และการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายศตวรรษ ยนต์ดัน
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัน เทอดไทย
คำสำคัญ ดักแด้ไหม อบแห้ง โปรตีน สกัดไขมัน ไฮโดรไลเซท
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การแปรรูปดักแด้ไหมโดยวิธีการอบแห้งสามารถเก็บรักษาดักแด้ไหมได้นานยิ่งขึ้น หลังการอบแห้งนำดักแด้ไหมมาสกัดไขมันออกด้วยเอทานอล (ร้อยละ 99.8) ส่งผลให้ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น เมื่อนำมาผ่านการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์อัลคาเลส ส่งผลให้ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นโดยขึ้นกับกับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการไฮโดรไลซิส ซึ่งสามารถนำดักแด้ไหมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบ สำหรับโปรตีนไฮโดรไลเซทจากดักแด้ไหม สามารถนำมาประยุกต์ในผลิตภัณฑ์ผงโกโก้ชงดื่ม ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหม
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง