ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เชษฐ์ภณัฎ ลีลาศรีสิริ
คำสำคัญ ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสามารถใช้ผลของการวิจัยเป็นเครื่องมือนำการประยุกต์ใช้ในการวางแผน และกำหนดนโยบายของธุรกิจ รวมถึงแผนกลยุทธ์ขององค์กรในประเด็นกลยุทธ์การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนที่เป็นประเด็นที่สำคัญของประชาคมโลกในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ และยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง