ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกระตุ้นให้แม่กุ้งวางไข่ด้วยอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จำเพาะต่อยีน GIH
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
คำสำคัญ แม่กุ้ง;อาร์เอ็นเอสายคู่;ยีน GIH
หน่วยงาน สถาบันชีวิวิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการในการกระตุ้นให้แม่กุ้งวางไข่ได้โดยไม่ต้องตัดตา จึงเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการแก้ปัญหาในการผลิตลูกกุ้ง โดยนอกจากจะทำให้สามารถใช้แม่กุ้งในการผลิตลูกกุ้งได้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาจากการกีดกันทางการค้า เพิ่มศักยภาพของประเทศในการแข่งขันในตลาดโลก และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป และเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้นำการส่งออกกุ้งในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=azuirPHdRPM
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง