ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งเมืองร่วมสมัย สุขภาพวิถีไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ sculpture, urban sculpture
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งเมืองร่วมสมัย สุขภาพวิถีไทย เป็นประติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราว คุณค่าและความหมายของรากเหง้าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม1ในปัจจัย 4 ด้านการดูแลสุภาพของคนไทย ได้แก่การนวดและการหัตถการแผนไทย ซึ่งมีทั้งความสวยงามและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสอดคล้องกับบริบทความต้องการในพื้นที่สาธารณะในเมืองได้อย่างหลากหลาย
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งเมืองร่วมสมัย สุขภาพวิถีไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.