ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรบริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปริญญา นาคปฐม
คำสำคัญ สมรรถนะหลัก;ความจงรักภักดี;บริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทาง;อุตสาหกรรมไมซ์
หน่วยงาน คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบสมรรถนะหลักของบุคลากร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คุณภาพการให้บริการภายใน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ความพึงพอใจ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ความผูกพัน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ และความจงรักภักดี ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้นผ่านเกณฑ์โดยค่าChi-squareเท่ากับ 6249.022 p-value ของค่า Chi-square เท่ากับ 0.00 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.482 ค่า CFI เท่ากับ 0.924 ค่า GFI เท่ากับ 0.883 ค่า AGFI เท่ากับ 0.860 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.039
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์