ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ภญ.ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
คำสำคัญ cost-effectiveness analysis;lifestyle modification program;metabolic syndrome;Thailand
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย โดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟในการคาดการณ์ต้นทุนตลอดชีพ จำนวนปีชีวิตและปีสุขภาวะที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ จากผลการศึกษาโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกของ อรวรรณ ประภาศิลป์และคณะ ที่ดำเนินการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลา 3 เดือน โดยกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตร่วมกับการรักษาตามปกติ และกลุ่มควบคุมได้รับการรักษาตามปกติเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสามารถประหยัดต้นทุนตลอดชีพได้ 2,310 บาท เพิ่มจำนวนปีชีวิตได้ 0.0018 ปี และเพิ่มจำนวนปีสุขภาวะได้ 0.0098 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาตามปกติ ดังนั้น โปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกมีความคุ้มค่าทางสาธารณสุขในบริบทของสังคมไทย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง