ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะผล และเครื่องหมายโมเลกุลในลูกผสมระหว่างแตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon) กับแคนตาลูป (Cucumis melo L. var. recticularis)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีราพร ทองดีนอก
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารักษ์ ธีรอำพน
คำสำคัญ ความแปรปรวนทางพันธุกรรม;แตงไทย;แคนตาลูป
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในปัจจุบันแตงไทยเป็นพืชที่ได้รับความนิยมต่ำ เนื่องจากมีเปลือกบาง เนื้อนิ่ม กลิ่นไม่หอม รสจืด และอายุการเก็บรักษาสั้น ทำให้ไม่เป็นที่นิยมบริโภค ขณะที่แคนตาลูปเป็นที่นิยมในตลาดสูงกว่า เพราะมีรสหวาน กรอบ และเก็บรักษาได้นานกว่า ซึ่งลักษณะของผลมีผลต่อคุณภาพผลผลิต ดังนั้น การศึกษาทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง ความดีเด่นของลูกผสม และสหสัมพันธ์ และหาความเชื่อมโยงลักษณะทางฟีโนไทป์ระหว่างลักษณะของลูกผสมระหว่างแตงไทย กับแคนตาลูป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://203.158.6.11:8080/sutir/bitstream/123456789/7599/2/fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง