ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสารชุมชน และการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัลลภ ทองอ่อน
คำสำคัญ การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง;การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย;สื่อสารชุมชน;ระบบภูมิสารสนเทศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทยประกอบด้วยการผลิตมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมันสำปะหลัง โดยมีผลผลิตหลักคือ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้ง มันสำปะหลัง แม้การส่งออกผลิตภัณฑ์หลักมีมูลค่าเพียง 47,800 ล้านบาท แต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมมันสำปะหลังยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมมากกว่า 2.6 ล้านบาท มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกกว่า 1 ล้านคน นับได้ว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังมีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ำปิงขนาดใหญ่ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่นำรายได้มาสู่เกษตรกรในจังหวัดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดคือ ข้าว กล้วยไข่ อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลืองฯลฯ พืชดังกล่าวนำมาสู่รายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/uploads/article/191/139/10.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสารชุมชน และการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในจังหวัดกำแพงเพชร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง