ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขวัญกมล ดอนขวา
คำสำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน;ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเน้นศึกษาชุมชนที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี และเลย โดยเน้นกลุ่มอาชีพภายในชุมชน ซึ่งการศึกษาจะเน้นการวิจัยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ปัจจัยนำเข้า คือ ปัจจัยจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนได้แก่ 4 องค์ประกอบคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 2. กระบวนการ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต การบริโภค การแปรรูปและการขาย 3. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ได้แก่ การให้ารศึกษา การให้ความอนุเคราะห์ชุมชน การสร้างสาธารณูปโภค การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนการ 3 ขั้นตอนนี้จะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเป็นต้นแบบการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://core.ac.uk/download/pdf/70938311.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง