ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนตามลักษณะนิเวศภูมิทัศน์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรรยวรรธ สุธรรมา
คำสำคัญ รูปแบบ, การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน, นิเวศภูมิทัศน์, ภาคใต้
หน่วยงาน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาวิจัย มุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพ องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนตามลักษณะนิเวศภูมิทัศน์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และพลวัตการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อก่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย ภายใต้กรอบกระบวนการพัฒนาและจัดการในเชิงระบบ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนตามลักษณะนิเวศภูมิทัศน์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง