ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรัญญา ศรีทอง
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมบัติ กาญจนกิจ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ ศุทธิถกล
คำสำคัญ การพัฒนา;การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน;การจัดการ;รูปแบบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ทำให้เกิด 1) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ 2) โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เชิงเกษตรโดยชุมชน 3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 4) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ 5) โครงการพัฒนาที่พักของชุมชน ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนได้รูปแบบ FARM STAY ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ทุนทางสังคม (Fundamental of Social Capital: F) 2) พื้นที่ (Area: A) 3) ทรัพยากร (Resources: R) 4) การจัดการ การตลาด และการติดตามผล(Managing, Marketing, and Monitoring: M) 5) ความยั่งยืน (Sustainability: S) 6) การท่องเที่ยว (Tourism: T) 7) กิจกรรมท่องเที่ยว (Activities: A) 8) การมีส่วนร่วม (Your participation and experience: Y)
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง