ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมคานไม้ไผ่ยักษ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ส ชลีพรณ์ ธรรมพรรัมย์
คำสำคัญ คานไม้ไผ่ยักษ์,ไม้ไผ่ยัักษ์,คุณสมบัติเชิงกลคานไม้ไผ่ยักษ์,คุณสมบัติเชิงกลไม้ไผ่ยักษ์,
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร 081-8223622
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคานไม้ไผ่ยักษ์ที่ได้รับการออกแบบพบว่าคานไม้ไผ่ยักษ์ที่ได้รับการออกแบบมีค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประมาณ .01030- 0.165 ผลทดสอบแรงดัดของคานนมาตรฐานค่าเฉลี่ยของคานไม้ไผ่ที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่น มีผลการการคำนวณ ค่าหน่วยแรงที่ผิวนอกของไม้ไผ่ ณ. ขีดปฎิภาค 497.89 kgf⁄cm^2 ค่าโมดูลัสแตกร้าว 731.42 kgf⁄cm^2 , ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) 270140.87 kgf⁄cm^2 คานไม้ไผ่ที่ไม่ได้เคลือบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นผลการทดสอบและคำนวณ ได้ค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ ค่าหน่วยแรงที่ผิวนอกของไม้ไผ่ ณ. ขีดปฎิภาค (bending stress at proportional limit) 470kgf⁄cm^2 , ค่าโมดูลัสแตกร้าว (modulus of rupture) 565.20 kgf⁄cm^2 , ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (modulus of elasticity) 159457.74 kgf⁄cm^2 จากผลการทดสอบพบว่าคานไม้ไผ่ยักษ์ ขนาดมาตรฐานจัดอยู่ในไม้ประเภทไม้ไม้เนื้อแข็ง และ แข็งมาก การนำเอาคานไม้ไผ่ที่ได้รับการออกแบบในขนาดหน้าตัดต่างๆมาใช้งานตามมาตรฐานควบคุมอาคาร ผลการทดสอบพบว่าคานไม้ไผ่ยักษ์ที่ได้รับการออกแบบสามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างได้ทุกประเภท ตามน้ำหนักบรรทุกจร 10 ประเภท 30-800 kg⁄m^2
ข้อมูลเพิ่มเติม http://megabamtech1212.com/journal/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


นวัตกรรมคานไม้ไผ่ยักษ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง