ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในเรือนจำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรีแพร ม่วงแย้ม
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ
คำสำคัญ การพัฒนา, แนวปฏิบัติ, การป้องกันการติดเชื้อ, เรือนจำ, พยาบาลเรือนจำ
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในเรือนจำ โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในเรือนจำ ประกอบด้วย10 กิจกรรมหลัก ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากพยาบาลเรือนจำ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 ในภาพรวมพยาบาลเรือนจำ ร้อยละ 82.3 เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกิจกรรมในการป้องกันการติดเชื้อ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ