ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องโดยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว (TIB)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เขมณัฏฐ์ ธนกรณ์ไพศาล
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต , รศ.ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต , ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
คำสำคัญ กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง;ไคโตซาน;ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบ TIB (Temporary Immersion Bioreactor) หรือ ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราว จะใช้อาหารเหลวเพื่อการขยายพันธุ์พืชได้โดยปราศจากผลข้างเคียง เพราะพืชจะไม่จมอยู่ในอาหารตลอดเวลาโดยมีการให้อาหารแบบอัติโนมัติเป็นครั้งคราวตามที่ได้ติดตั้งไว้ เช่น อาการฉ่ำน้ำของเนื้อเยื่อพืชด้วยอาหารเหลว และระบบนี้ยังมีข้อดีอีกหลายประการเช่น การเปลี่ยนอาหารทำได้สะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนของการตัดเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อพืช (subculture) ลดโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนให้น้อยลง สามารถเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนพืชได้เป็นจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง