ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องอบแห้งผัก-ผลไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิบูลย์ เทเพนทร์
คำสำคัญ เครื่องอบแห้งผลไม้;การตลาดผลไม้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ประเทศไทยมีสภาพที่เหมาะสมในการผลิตผลไม้ให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ในช่่วงฤดูกาลผลิตจึงมีผลผลิตออกมามากมาย ทำให้ระบายออกสินค้าไม่ทันกับผลผลิต ราคาผลไม้ตกต่ำ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมศึกษาเทคโนโลยีอบแห้งผัก-ผลไม้มาช่วยแก้ปัญหานี้ เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรให้เก็บได้ง่ายและอยู่ได้นาน และเกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าด้วย ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตผัก-ผลไม้มีรายได้เพิ่มด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pDeHt5a_hYM
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องอบแห้งผัก-ผลไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง