ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครพนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ปลายเนตร , นายเจษฎา ไชยตา
คำสำคัญ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว;แรงงานต่างด้าว;จังหวัดนครพนม
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครพนม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้และนำเทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครพนมนำสู่การใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน แรงงานต่างด้าว ในจังหวัดนครพนมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่ตอนในของจังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเรือ(หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม)และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการการรักษาความมั่นคงภายใน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และมิติพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กทั้งระบบของพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครพนม กำหนดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ไว้จำนวน 16 เวที กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 คน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครพนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง