ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มณฑาสินี หอมหวาน
คำสำคัญ พลังงานทดแทน;พลังงานทางเลือก;พลังงานหมุนเวียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ 90 เชื้อเพลิงต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะมีปริมาณน้อยลงทุกวันแล้ว ราคาของเชื้อเพลิงดังกล่าวยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ประเทศไทยเริ่มหันมาใช้พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่มาผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนต่าง ๆ ก็เริ่มตระหนักถึงภาวะการขาดแคลนเชื้อเพลิง จึงเริ่มผลิตไฟฟ้าใช้ขึ้นเองภายใน จากพลังงานทางเลือกใหม่ซึ่งคือพลังงานทดแทนนั่นเอง พลังงานทดแทน สามารถแบ่งตามแหล่งที่มาเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้ว สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกเรียกว่า พลังงานหมุนเวียน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_12/pdf/aw014.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง