ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิสาขา ภู่จินดา
คำสำคัญ พลังงานทางเลือก;แก๊สโซฮอล์;ไบโอดีเซล;ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นับวันแหล่งพลังงานสํารองในประเทศไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่องและราคาน้ำมันก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ต้องมีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน ฉะนั้นควรเร่งหาแหล่งพลังงานทดแทนน้ำมันดิบและควรเพิ่มความหลากหลายของพลังงานทางเลือก ปัจจุบันพลังงานทางเลือกที่ใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เช่น แก๊ซโซฮอล์ ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น สำหรับแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลอาจจะเรียกว่า Biofuel ทั้งนี้เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นผลิตผลจากทางการเกษตร ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูก การนำพืชผลทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานถือว่ามีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/30686/26483
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง