ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Cloning and Characterization of Mannose Binding Protein in Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนพรัตน์ พุ่มกุมาร
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา
คำสำคัญ mannose binding protein;black tiger shrimp;innate immune system
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้จะทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในระดับโมเลกุลและเข้าใจบทบาทของโปรตีน MBP ในการป้องกันตนเองในกุ้งกุลาดำที่อาจเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจถึงระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคในกุ้งได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง