ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด ฝีมือคนไทย(ภายใต้โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด” )
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด;การจัดการขยะที่อยู่บนทราย
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปตท.สผ. ได้ริเริ่มการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยได้นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา วิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดในการช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถจัดการขยะที่อยู่บนทรายหรือฝังตัวอยู่ในทราย โดยใช้ระบบตักผิวทรายที่มีเศษขยะและใช้ตะแกรงร่อนแยกเม็ดทรายออกจากเศษขยะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีขนาดกะทัดรัด ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RjfG4QgIR0U
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง