ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน ไทลื้อ และลาหู่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องอาจ อินทนิเวศ
คำสำคัญ การอนุรักษ์;ชาติพันธุ์;ดนตรี;เทศบาลตําบลบ้านดู่
หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางดนตรีในเชิงสังคม วัฒนธรรมและค้นหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน ไทลื้อและลาหู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ได้มีการนำแนวคิดในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของตนมาเผยแพร่ ถ่ายทอดออกมาเป็นกิจกรรมรื่นเริงทางดนตรี บทบาทของดนตรีในเชิงอนุรักษ์ทางสังคม สื่อออกมาในลักษณะการบอกเล่าเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมในอดีต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96965/75570
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ภูมิปัญญาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน ไทลื้อ และลาหู่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง