ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะหาดทรายดํา ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อลิสา โวหารกล้า
คำสำคัญ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว;การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง;เกาะหาดทรายดำ
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาบริบทชุมชนเกาะหาดทรายดำมีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเกาะหาดทรายดำสภาพทางกายภาพเกาะหาดทรายดำเป็นที่อยู่อาศัยของชาวประมง มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกาะหาดทรายดำในมิติเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพอประมาณ การพัฒนาอย่างมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในชุมชนร่วมถึงการพยายามสร้างความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและคุณธรรมของคนในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/5-02/article/view/285/217
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะหาดทรายดํา ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง