ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Superoxide Dismutase 3 (SOD3) Gene Polymorphisms and Diabetic Nephropathy in Thais with Diabetes Mellitus
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิสา เดชาราชกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร
คำสำคัญ Superoxide dismutase;Nephropathy;Diabetic complications;antioxidant;โรคไต;เบาหวาน;อนุมูลอิสระ
หน่วยงาน คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย รายงานนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน SOD3 ซึ่งทำหน้าที่สร้างสารต้านออกซิเดชัน กับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus, T2DM) โดยเป็นการศึกษาแบบ case-control study จากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งทั้งสองกลุ่มมีอายุและสัดส่วนของเพศใกล้เคียงกัน (matched age and gender) ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน SOD3 (rs2536512 และ rs2855262) จาก DNA ที่สกัดจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโดยใช้เทคนิค allele specific polymerase chain reaction พบความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน SOD3 (rs2536512) กับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตจากเบาหวาน (diabetic nephropathy) โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มีจีโนไทป์ AA มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีจีโนไทป์ GG จากการศึกษาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์โดยอาจใช้ข้อมูลปัจจัยพันธุกรรมนี้สนับสนุนการทำนายโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตจากเบาหวาน และแนะนำผู้ที่มีพันธุกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวให้ลดหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจสนับสนุนการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งอาจแนะนำให้รับประทานสารต้านอนุมูลอิสระเสริม แนวทางการป้องกันโรคนี้อาจลดโอกาสการเกิดโรคทางไตซึ่งจะส่งผลเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไตวายเรื้อรังต่อไปในภายหลัง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง