ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแบ่งส่วนทรัพยากรอาหารในปูแสม (Grapsidae) บริเวณคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวธีรดา น้อยถนอม
คำสำคัญ การแบ่งส่วนทรัพยากรอาหาร ปูแสม จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาการแบ่งส่วนทรัพยากรอาหารในปูแสม (Grapsidae) บริเวณคลองโคน และแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน 2559 และเดือนมกราคม 2560 พบปูแสม 523 ตัว จำแนกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ปูแสมก้ามแดง (Chiromantes eumolpe) ปูแสมฟัน (Metaplax dentipes) ปูแสมก้ามยาว (Metaplex elegans) และปูแสม (Sesarma mederi) ผลการศึกษาการแบ่งส่วนทรัพยากรอาหาร พบว่าปูแสมที่พบในบริเวณที่มีลักษณะตะกอนดินต่างกันจะมีการพัฒนารยางค์ที่ใช้ในการกินอาหาร และการปรับตัวที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง