ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Quality Development of Historical Tourism in Northeastern, Thailand)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประภาวี วงษ์บุตรศรี
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ พระธาตุพนม และพระธาตุเชิงชุม ใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นลำดับแรก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีก โดยผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวมากที่สุด แนวทางในการเพิ่มศักยภาพการรองรับนักการท่องเที่ยวโดยภาพรวมแล้ว ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงทั้งด้านการบริการ และการจัดการโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์การควบคุมราคาสินค้า การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5391/2/Fulltext.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง